ico

Informácie o spracovaní osobných údajov

Nastavenie cookies

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť FAGRON a.s. dbá na ochranu súkromia a osobných údajov, ktorú považuje za svoju prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi pracujeme výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zaväzujeme sa vykonať všetky opatrenia, aby sme zamedzili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípadoch existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. 

Aby ste vedeli, ako s vašimi osobnými údajmi zachádzame, prečítajte si prosím Zásady ochrany súkromia, aby ste zistili, akými princípmi a pravidlami sa pri zaisťovaní dôvernosti i a bezpečnosti vašich osobných údajov riadime. 

Vzhľadom k prijatiu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - (ďalej len „GDPR“), za účelom ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb, publikujeme tieto zásady ochrany súkromia.

ÚČELY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytnutie individuálnych služieb a zavedeniu našich produktov a služieb, ktoré si s nami dohodnete buď samostatne alebo sú spracovávané pre účely kúpnej zmluvy, či kúpnu zmluvu spravidla sprevádzajú pri jej uzatvorení nie je možné však vylúčiť, že právnym základom spracovania osobných údajov bude aj iný, nepomenovaný, zmluvný vzťah. Pokiaľ sme spracovatelia osobných údajov, čo nemusí byť vždy, tak platí, že osobné údaje spravidla nespracovávame na základe vášho súhlasu, ale hlavne z dôvodov nevyhnutných pre plnenie zmluvy alebo pre uskutočnenie opatrení pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť; ďalej spracovávame osobné údaje z dôvodu nevyhnutnosti pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, popr. je spracovanie nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov. Pokiaľ výnimočne, napr. z dôvodu zasielania nášho newsletteru, spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, chránime osobné údaje taktiež v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia.

V prípade, že osobné údaje spracovávame z dôvodov našich oprávnených záujmov, plynú tieto oprávnené záujmy hlavne zo samostatného zmluvnej dohody so zákazníkom – subjektom údajov. Inak našimi oprávnenými záujmami sú tiež simulácie produktov a služieb, aby sme vám pomohli s výberom najvýhodnejšieho produktu; riadenie vzťahov so zákazníkmi, aby sme vám poskytli všetky služby, ktoré súvisia so správou produktu či služieb alebo vyriešili vaše požiadavky, priania a sťažnosti a pod.; prevencia a odhaľovanie podvodného konania, prevencia nesúladu s legislatívou; predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí), financovania terorizmu, embarga; spracovania kamerových záznamov z dôvodu eliminácie protiprávneho konania a dodržania ochrany osôb a majetku, testovanie zmien softwaru a hardwaru; výskum a vývoj produktov alebo služieb a analýz vývoja trhu, spracovanie analýz anonymizovaných dát pre historické, štatistické a vedecké účely.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Právnym základom spracovania osobných údajov sú hlavne platné právne predpisy Slovenskej republiky, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - GDPR).

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť FAGRON a.s. spracováva zvláštne kategórie osobných údajov a v tomto prípade sa jedná o právny základ spracovania takých osobných údajov, keď zvláštne kategórie osobných údajov sú spracované na základe súhlasu a sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy. S ďalším správcom zvláštnej kategórie osobných údajov má spoločnosť FAGRON a. s. uzatvorenú zmluvu, ktorá rieši vzájomné práva a povinnosti pri odovzdávaní a spracovávaní zvláštnych kategórií osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA A SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť FAGRON a.s. môže alebo musí osobné údaje poskytnúť hlavne týmto kategóriám príjemcov:

Zvláštnu kategóriu osobných údajov môže spoločnosť FAGRON a.s. poskytnúť ďalšiemu subjektu jedine v prípade udelenia súhlasu s takýmto poskytnutím.

DOBA, PO KTORÚ SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne nutný čas a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

Najdlhšou dobou spracovania osobných údajov, ktorú voči vám uplatňujeme, je 10 rokov odo dňa, kedy došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi subjektom údajov a spoločnosťou FAGRON a.s., prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo. Uvedená doba spracovania vyplýva hlavne zo zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení, prípadne ze zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení. Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem spoločnosti FAGRON a.s. Po uplynutí tejto doby budú všetky vaše osobné údaje zmazané, pokiaľ počas doby spracovania nenastane iný zákonný dôvod pre dlhšiu dobu spracovania, popr. nenastane zatiaľ nepredpokladaný oprávnený zájuem spoločnosti FAGRON a.s. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré opodstatňujú zákonnosť držby osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracovávame s vašim súhlasom, uchovávame jedine po dobu trvania účelu, ku ktorému bol súhlas udelený.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, zákonne a korektne. Ako subjekt údajov máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

Prináleží vám:

Na vaše žiadosti, ktoré sa týkajú uplatnenia vašich práv, budeme reagovať bez zbytočného odkladu v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Lehotu je však v prípade potreby možné predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto predĺžení vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, vás budeme vždy informovať. Komunikáciu povedieme spôsobom, ktorý preferujete (e-mail, list). Dbajte prosím na to, že pred vybavením žiadosti sme oprávnení si hodnoverným spôsobom overiť vašu identitu, aby sme zabezpečili, že informácie budú poskytnuté oprávnenému subjektu údajov.

Cookies

Web https://www.fagrongenomics.sk využíva tzv. „cookies“. Jde o malé textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači či inom zariadení, na ktorom zobrazujete tento web.

Používanie cookies si môžete vypnúť v nastavení Vášho prehliadača (návod pre všetky prehliadače v angličtine tu). Tento krok neodporúčame, pretože niektoré webové stránky by Vám mohli prestať korektne fungovať a reklamy sa Vám budú zobrazovať stále rovnako a rovnakej miere, len nebudú personalizované a tým pádom budú pravdepodobne menej relevantné.

Na webe https://www.fagrongenomics.sk používame cookies pre analytické a marketingové účely.

Informácie o ochrane súkromia budeme v prípade potreby aktualizovať. Odporúčame tieto informácie o ochrane súkromia pravidelne kontrolovať, aby ste byli aktuálne informovaní o tom ako pomáhame chrániť Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii.

V Olomouci dňa 20. apríla 2020.